Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

|

Výzkumný projekt týkající se vydry říční v Krušných horách a podkrušnohoří.

více

Populace rysa ostrovida v Evropě se často nachází v příhraničních oblastech. Cílem projektu je zlepšení mezinárodní spolupráce pro ochranu Česko-Bavorsko-Rakouské, Alpské a Dinárské populace rysa ostrovida.

více

Dlouhodobý monitoring a podpora hnízdění sokolů na lidských stavbách - většinou na komínech průmyslových areálů

více
|

Uhynulé nalezené vydry říční sbíráme z celé ČR. Kadávery jdou následně na celou řadu různých vyšetření.

více

Projekt řeší vliv invazních savců (norka amerického, mývala severního, psíka mývalovitého a nutrie) na kolonie vodních ptáků hnízdící na ostrovech (zejména rybáky a racky). Na české straně se jedná o tři lokality na jižní Moravě: PR Věstonická nádrž, NPR Lednické rybníky a Mutěnické rybníky.

více
|

Sysel obecný je ohrožený druh, jeden z nejvzácnějších savců Evropy. V současnosti je znám z programového území jen z 24 izolovaných lokalit (roztroušeně v Trenčianském, Trnavském a Jihomoravském kraji). Cílem projektu je přispět k záchraně tohoto druhu na úrovni celého programového území komplexním souborem aktivit. Projekt přispívá ke zlepšení životního prostředí obyvatel regionu. Projekt také cílí na návštěvníky regionu, kterým bude sysel představen jako zástupce místní přírody a symbol zachovalé stepní zemědělské krajiny.

více
|

Hlavním dlouhodobým cílem projektu je podpora ohrožených populací sysla obecného na jižní Moravě. Dílčími cíli jsou 1.sledování stavu vybraných populací sysla na jižní Moravě v roce 2019, hledání neznámých kolonií, získání potřebných informací o možných rizicích pro populaci, šíření v krajině, faktorech které ovlivňují jeho výskyt a důležitých demografických parametrech, 2. dlouhodobé zajištění vhodného prostředí pro sysla formou spolupráce s vlastníky pozemků – hospodařícími zemědělci, a to osvětou a podporou zemědělců ve formě ochranných známek Sysli na vinici a Sysli v sadu, které byly vytvořeny v rámci předchozích projektů žadatele.

více
|

Cílem projektu bylo detailní terénní mapování výskytu sysla obecného na jižní Moravě. Druhým cílem projektu byla komunikace s místními zemědělci, předávání informací, spolupráce s nimi .

více

Cílem projektu byl detailní průzkum populací lindušky úhorní, bělořita šedého a strnada zahradního v povrchových hnědouhelných lomech Podkrušnohorské pánve a zjištění biotopových nároků lindušky úhorní a bělořita šedého.

více
|

Projekt byl zaměřen na čtyři klíčová opatření ZP se zaměřením na jižní Moravu: monitoring nad rámec běžného každoročního monitoringu, demografická studie vybrané syslí populace, analýza životaschopnosti populací, osvěta veřejnosti.

více

Realizace opatření pro podporu vydry říční v ČR se zaměřením na dvě hlavní oblasti: problém s úmrtností na silnicích a konflikt s rybáři

více
|

Cílem projektu byl podrobný, velkoplošný monitoring na území celé České republiky metodou poslechu vokalizace plchů v nočních hodinách. Součástí projektu je také analýza stanovištních nároků druhu a zhodnocení současného stavu a perspektivy populace tohoto druhu na území ČR.

více
|

Příprava záchranného programu pro raroha velkého v České republice.

více
|

Cílem projektu je přiblížit lidem život konkrétních rysů z jižních a západních Čech.

více
|

Šelmám v národním parku Podyjí na jihu Moravy byla doposud věnovaná pouze malá pozornost. Z tohoto důvodu je realizován nový projekt jehož cílem je zjistit základní informace o chráněných a invazivních druzích šelem.

více
|

Údolí Vápovky u Dačic patří z botanického i zoologického pohledu k nejcennějším částem regionu Dačicka, zachovaly se zde společenstva suchých trávníků. Cílem projektu je zajistit na těchto lokalitách vhodný management.

více

Projekt se zaměřuje na problematiku zavlečení nepůvodních druhů šelem, které představují nebezpečí pro hnízdní kolonie vodních ptáků jižní Moravy v letech 2014-2015.

více
|

Tchořík skvrnitý je tajemná lasicovitá šelma žijící ve stepích jihovýchodní Evropy. Projekt byl zaměřen na jeho výskyt, metody monitoringu a prostředí

více
|

mapování ptáků Rumunska s cílem zmapovat aktuální stav populací ptáků v Rumunsku

více

Projekt se zaměřuje na problematiku zavlečení nepůvodních druhů šelem, které představují nebezpečí pro hnízdní kolonie vodních ptáků jižní Moravy.

více
|

Šumavsko-bavorsko-rakouská populace rysa ostrovida je naší největší populací této vzácné šelmy, přesto je ohrožená řadou negativních vlivů. Hlavním cílem projektu Trans - Lynx je zajistit lepší ochranu těchto zvířat formou spolupráce odborníků z Německa i ČR.

více
|

Naučná vydří stezka vede podél řeky Dyje z Dačic do Starého Hobzí. Na trase 10 kilometrů je 9 informačních tabulí.

více
|

Cílem projektu je zmapování současného výskytu a regulace populace norka amerického na celém území národního parku, a také v jeho okolí, zejména v povodí toků, které tečou do národního parku.

více
|

Ve spolupráci s Národním výzkumným ústavem Dunajské Delty probíhá v deltě řeky Dunaj základní monitoring populace norka evropského, jednoho z nejohroženějších savců Evropy.

více

Cíle projektu byly dva: regulace populace nepůvodního norka amerického na dvou lokalitách kraje Vysočina a také navržení metody managementu norka v prostředí naší krajiny.

více

Cílem monitoringu je ve spolupráci s rumunskou organizací Milvus group vytvořit vědecký návrh území Natura 2000 na základě terénních údajů o výskytu sysla obecného, tchoře stepního a tchoříka skvrnitého ve stepních biotopech rumunské Dobrudže.

více
|

Cílem projektu bylo získat demografické údaje o populaci vydry říční u nás a následně realizovat analýzu životaschopnosti populace.

více
|

Cílem projektu byl základní průzkum výskytu norka amerického v CHKO Poodří a jejím okolí.

více
|

průzkum savců v Přírodní rezervaci Věstonická nádrž se zaměřením na potenciální predátory ptáků

více
|

Ornitologický průzkum zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit Mušovský luh, Drnholecký luh a Vranovický a Plačkův les je zaměřen především na zmapování hnízd dravců a čápa černého.

více
|

Švýcarsko je jednou ze zemí, kde vydra říční během minulého století úplně vymizela. Cílem projektu bylo zhodnotit možnosti přirozené migrace vyder do Švýcarska z populací vyder z okolních zemí.

více
|

mapování výskytu vydry říční v Makedonii bylo realizováno standardní metodou IUCN na jaře 2007

více