Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

MGSII-26

Financování

Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II Programu CZ02

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Tento web byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jeho obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Rozpočet

1 095 440,88 Kč

Trvání

Partneři

AOPK ČR (konečný příjemce)

ALKA Wildlife, o.p.s. (partner)

Kontaktní osoba

Václav Beran:

Cílové druhy

raroh velký

Zaměření projektu

Cílem projektu je příprava záchranného programu raroha velkého (Falco cherrug), který je v ČR dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. druhem kriticky ohroženým a v roce 2012 byl zařazen IUCN mezi celosvětově ohrožené druhy ptáků (kategorie endangered).

Raroh velký patří mezi naše nejvzácnější pravidelně hnízdící druhy ptáků. V ČR hnízdí již minimálně od devatenáctého století. V současné době pravidelně hnízdí pouze na jižní Moravě. Jihomoravská hnízdící populace je mapována a chráněna od roku 1976. V letech 1976-1980 bylo prokázáno 13 hnízdění. Díky ochraně hnízdišť a zřejmě i vlivem nárůstu populace v sousedních zemích postupně početnost raroha v ČR roste. Republiková početnost raroha velkého je v posledních letech odhadována na 15-20 párů.

Raroh velký patří mezi celosvětově ohrožené druhy živočichů. Vzhledem k rozsáhlému ilegálnímu lovu došlo k dramatickému propadu asijské populace - odhaduje se, že za posledních 30 let se její velikost snížila až o 90 %. Malá evropská populace (cca 600-800 párů) tak nabyla na významu a v současné době je jí věnována značná ochranářská pozornost.

Aktuality k projektu

Monitoring raroha velkého v roce 2015

Výstupy projektu

Heliaca 2017: The Saker Falcon (Falco cherrug) population in the Czech Republic in 2011 - 2018.

Zpravodaj SOVDS 16 (2016): Raroh velký (Falco cherrug)

Galerie