Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Činnost

Společnost ALKA Wildlife o.p.s. byla založena v roce 2007 skupinou šesti odborníků zabývajících se ekologií obratlovců a ochranou přírody.

Společnost poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby ve formě:

  • realizace výzkumných projektů v oblasti biologie, ekologie a ochrany volně žijících živočichů
  • zpracovávání odborných analýz, studií, stanovisek a inventarizačních průzkumů týkajících se volně žijících živočichů
  • informační podpora rozhodování v oblasti ochrany volně žijících druhů živočichů a ochrany biodiverzity
  • vedení odborných prací studentů středních a vysokých škol v oblasti ekologie živočichů
  • vzdělávání, osvěta a práce s veřejností v oblasti ekologie živočichů, ochrany volně žijících druhů zvířat a ochrany biodiverzity
  • vývoj, testování a realizace opatření v oblasti managementu druhů a krajiny
  • zpracování koncepčních dokumentů v ochraně přírody
  • pořádání konferencí, pracovních setkání, výukových programů a přednášek

Společnost může také vykonávat doplňkovou činnost ve formě:

  • zpracování odborných posudků v oblasti škod způsobovaných zvláště chráněnými živočichy

Poslání společnosti

Získávat, šířit a aplikovat informace týkající se biologie a ekologie živočichů tak, aby došlo k jejich efektivní, vědecky podložené ochraně a managementu

Status

Společnost ALKA Wildlife, o.p.s. je obecně prospěšná společnost založená dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. byla udělena akreditace od Ústřední komise pro ochranu zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této akreditace má společnost povolení pro provádění pokusů na zvířatech s cílem ověřování vědecké domněnky a získávání vědeckých poznatků a zkoumání reakcí zvířete včetně jeho metodického sledování ve volné přírodě.

Společnost ALKA Wildlife, o.p.s. je na seznamu výzkumných organizací MŠMT.

Statutární orgán společnosti - ředitel

Mgr. Kateřina Poledníková\ Ředitel je oprávněn jednat jménem společnosti.

Správní rada:

Mgr. Aleš Jelínek (předseda správní rady)\ Zdeněk Hron \ Ing. Václav Křivan

Dozorčí rada:

Jaroslava Musilová (předseda dozorčí rady)\ Jindra Jelínková, Dis.\ Miloslava Král’ová

Zakladatelé společnosti:

Mgr. Václav Beran\ Ing. Václav Hlaváč\ Dr. Andreas Kranz\ Mgr. Lukáš Poledník, Ph.D.\ Mgr. Kateřina Poledníková\ RNDr. Aleš Toman