Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Myšivka horská

Popis

Myšivka horská je drobný hlodavec příbuzný tarbíkům. Vzhledem vypadá jako drobná myšice. Srst je tmavě okrová, na břiše šedivá. Ocas je oproti myšicím velmi dlouhý, až 1,5 délky těla. Horní ret není rozštěpen jako u myšovitých.

Myšivka horská má na hřbetě nápadný úzký černý pruh, který se táhne od čela až po ocas. Pouze dva druhy našich hlodavců mají takový pruh – myšice temnopásá a myšivka horská. Myšice temnopásá je větší, má kratší ocas a větší uši. Svrchní stranu těla mívá rezavohnědou až žlutohnědou, břicho bílé.

Prostředí

Myšivka žije na vlhkých podmáčených loukách, v porostech tužebníku, zamokřených rašeliništích, prosvětlených podmáčených lesích s podrostem. Často se zdržují při okrajích lesa. Ve střední Evropě se myšivka horská vyskytuje pouze v horských oblastech.

Způsob života

Myšivka je aktivní především v noci, ale lze ji spatřit i přes den. Zdržuje se na zemi či ve vysoké vegetaci, po které dokáže velmi dobře šplhat. Pro odpočinek si staví hnízdo pod kameny, mezi kořeny či v dutinách. Mláďata mívá pouze jednou ročně. Od října do května přečkává zimu ve stavu pravé hibernace.

Potrava

Myšivka je všežravec, živí se semeny, bobulemi i drobným hmyzem.

Rozšíření

Areál výskytu zasahuje od Sibiře po střední Evropu, vyskytuje se i ve Skandinávii. Ve střední Evropě se myšivka horská více vyskytovala v době ledové, s postupným oteplováním se areál výskytu posouval směrem na sever a izolované populace zůstaly v některých pohořích. Západní okraj v Evropě v současnosti tvoří Karpatský oblouk a pak dále na západ se ještě nachází izolované populace v Alpách, na Šumavě a v Dánsku.

Výskyt v ČR

V České republice se myšivka horská vyskytuje pouze v horách, zhruba od nadmořské výšky 450 m.n.m.. Výskyt byl zjištěn ve třech oblastech:

  1. Hrubý Jeseník, Hanušovická vrchovina, Rychlebské hory, Zlatohorská vrchovina

  2. Slezské Beskydy, Jablunkovská vrchovina, Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské vrchy, Javorníky

  3. jihovýchodní část Šumavy s podhůřím, včetně Blanského lesa a Novohradské hory

Statut a ochrana

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a související vyhlášky č. 395/1992 Sb. je myšivka horská zvláště chráněný živočich v kategorii silně ohrožený. V Evropské unii je chráněna směrnicí č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je uveden v příloze IV.

Projekty

Realizované projekty zaměřené na myšivku horskou zde.