Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

SS01010510

Financování

Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu

Trvání

Kontaktní osoba

Kateřina Poledníková

Cílové druhy

sysel obecný

Myšlenka projektu je získat základní poznatky o vzájemných vztazích sysla obecného v zemědělské krajině, které budou využity pro ochranu tohoto druhu, zvýšení biodiversity a udržitelné zemědělství.

Konkrétní cíle projektu:

  1. Modelování ekologické niky sysla obecného a jeho vlivu na zemědělské plodiny
  2. Návrh technických opatření/způsobů hospodaření, které sníží škody způsobené syslem na zemědělských plodinách
  3. Návrh metod využití zemědělských plodin k podpoře populací sysla obecného

Sysel obecný dříve běžný, plošně se vyskytující zemědělský škůdce, je dnes kriticky ohroženým druhem savce. V ČR se vyskytuje na cca 37 velmi malých lokalitách, většina z nich jsou izolované ostrovy typu travnaté letiště, kemp, okraj sídliště, tedy prostředí sekundární. Sysel je původně druh stepí a zemědělské krajiny. Hlavní příčinou radikálního poklesu populací u nás byla přeměna zemědělské krajiny (zcelování polí, mizení remízků, polních cest, úhorů a zvyšování chemizace, intenzifikace) a cílené hubení. Analýza životaschopnosti současných zbytkových populací ukázala pouze velmi malou pravděpodobnost jejich dlouhodobého přežití. Je nutná aktivní podpora syslích populací a jejich propojování do metapopulačních systémů, což v praxi znamená návrat sysla do zemědělské krajiny. Pouze tam je prostor pro vytvoření životaschopných populací. Sysel je důležitou součástí ekosystému polní krajiny a jeho absence/výskyt významně ovlivňuje další složky, např. je hlavní kořistí pro další mizející druhy stepi: raroha velkého, tchoře stepního. V současnosti probíhající změna klimatu (sucho a zvyšování teplot) jsou faktory, které by měly pozitivně ovlivnit populace sysla obecného u nás. Navíc realizace opatření plánovaná pro boj se změnou klimatu jako jsou např. zmenšování polí, vytváření remízků, vysazování stromů ve volné krajině apod., mohou také významně napomoci k rozšíření stávajících syslích kolonií. Nicméně sysel byl v minulosti považován za významného polního škůdce a je se potřeba na jeho návrat připravit. Negativní reakce místních obyvatel a hlášení škod již byly zaznamenány na místech, kde se sysel vyskytuje v prostředí drobných polí, zahrádek a záhumenek. Jedná se v současnosti o problém lokální, s narůstající tendencí. Je tedy potřeba urychleně vytvořit podmínky pro jeho udržitelné soužití se zainteresovanými občany, tedy najít faktory a nástroje, které sníží konflikt s lidmi na minimum.

Výstupy projektu

Sysel obecný a zemědělství - souhrnná zpráva projektu (pdf)

Brožura Sysel obecný - Jak s ním žít? (pdf)

Youtube playlist přednášek uspořádané mezinárodní konference Wildlife conservation in human landscapes

kniha abstraktů mezinárodní konference Wildlife conservation in human landscapes (pdf)

Mapa potenciálního rizika škod způsobených syslem - Miroslav (pdf)

Mapa potenciálního rizika škod způsobených syslem - Miroslav (GIS)

Mapa potenciálního rizika škod způsobených syslem - Hrušovany u Brna (pdf)

Mapa potenciálního rizika škod způsobených syslem - Hrušovany u Brna (GIS)

Mapa potenciálního rizika škod způsobených syslem - Velké Pavlovice (pdf)

Mapa potenciálního rizika škod způsobených syslem - Velké Pavlovice (GIS)