Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

SP/2D4/16/08

Financování

Ministerstvo životního prostředí: program Výzkum a vývoj

Trvání

Partneři

ALKA Wildlife, o.p.s. (vedoucí partner)

AOPK ČR

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Kontaktní osoba

Kateřina Poledníková

Cílové druhy

vydra říční

Cílová oblast

Česká republika

Cíl projektu

Vydra říční byla původně rozšířena po celém území České republiky. V důsledku lovu pro kožešinu, lovu, zhoršování kvality vody a potravní nabídky došlo ve 20. století k silnému poklesu početnosti. Z důvodu tohoto rapidního úbytku byla vydra zařazena mezi chráněné druhy. Od konce 80. let pak byl zaznamenán výrazný nárůst areálu rozšíření, který stále pokračuje. Tím však v současnosti narůstají pochybnosti o smyslu ochrany vydry a tvorby programu péče pro tento druh. Ale vydra říční je u nás stále vystavena významným rizikovým faktorům, jako je nárůst dopravy a nelegální lov. Z těchto důvodů je aktivní ochrana stále na místě. Cílem projektu bylo získat demografické údaje o populaci vydry říční u nás, které poslouží jako podklad pro kvantitativní modely životaschopnosti populace. Tyto údaje a modely pomohly porozumět fungování populace; ukázaly, kde jsou rizika pro populaci a jak jsou velká; ukázaly vývoj populace při simulovaných managementových opatření.

Součástí projektu bylo také nastavení celorepublikového sběru uhynulých jedinců vydry říční, vytvoření informačních kanálů, protokolů a sítě spolupracujících organizací.

Výstupy projektu

Větrovcová J., Poledníková K., Poledník L., Hájková P.., Zemanová B., Beran V., Hlaváč V., Mináriková T. (2009): Viability of otter population in the Czech Republic. Poster na mezinárodní konferenci 2nd European Congress of Conservation Biology, Praha.

Poledníková K., Větrovcová J., Poledník L., Hájková P.., Zemanová B., Beran V., Hlaváč V., Mináriková T. (2010): Životaschopnost populace vydry říční v České republice. Poster na konferenci Využití výzkumu a monitoringu pro ochranářský management, Olomouc.

Poledníková K., Poledník L., Hlaváč V., Maštera J., Mináriková T., Rešl D., Tomášková L., Šíma J., Toman A., Pacovská M., Kameníková M., Beňová M., Kratochvílová M., Beran V., Kadlečíková Z., Růžičková O., Hájková P. (2010): Metodika stanovení výše náhrad škod způsobených vydrou říční (Lutra lutra). Certifikovaná metodika (certifikační orgán: MŽP)

Poledník L. (2010): Mapa úhynů vydry říční v České republice. Specializovaná mapa s odborných obsahem.

Poledníková K., Větrovcová J., Poledník L., Hlaváč V. (2010): Carbofuran - a new and effective method of illegal killing of otters (Lutra lutra) in the Czech Republic. IUCN Otter Specialist Group Bulletin 27: 137-146.

Poledník L., Poledníková K. (2010): Aktuální odhadované hustoty populace vydry říční v České republice. Specializovaná mapa s odborným obsahem.

Poledník L., Poledníková K. (2011): Population viability model for Eurasian otter Lutra lutra in the Czech Republic. Přednáška na mezinárodní konferenci Otter Colloquium v Padii (Itálie).

Poledník L. Poledníková K., Větrovcová J., Hlaváč V., Beran V. (2011): Causes of deaths of Lutra lutra in the Czech Republic (Carnivora: Mustelidae). Lynx, n.s. (Praha) 42: 145-157.

Poledník L., Poledníková K., Hlaváč V. (2012): Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008 - 2012. Bulletin Vydra 15: 29-38.

Poledník L., Poledníková K., Hájková P. (2012): The use of genetic data in the conservation of Eurasian otter. Přednáška na konferenci Possibilities and limits of using genetic data in practical conservation, Zvolen.

Poledníková K., Poledník L. (2012): Stav, vývoj a životaschopnost populace vydry říční v ČR. Přednáška na konferenci Zoologické dny, Brno.

Poledník L., Poledníková K., Větrovcová J., Hlaváč V. (2012): Intentional poisoning of piscivorous species and other wildlife with carbofuran in the Czech Republic. Kapitola v knize Carbofuran and Wildlife Poisoning. Global Perspectives and Forensic Approaches.

Poledníková K. Poledník L., Kranz A., Beran V., Čamlík G. (2013): Vydra říční na Dačicku. Dačický vlastivědný sborník VII.