Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Financování

ZO ČSOP Oryx

Trvání

Kontaktní osoba

Lukáš Poledník

Cílové druhy

norek americký

Cílová oblast

CHKO Poodří

(Součást projektu: „Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje“, veřejné zakázky č. 126/2009 – Část 3: Průzkumy invazních druhů)

Cíl projektu

Cílem projektu byl průzkum výskytu norka amerického v CHKO Poodří a jejím okolí. Průzkum byl prováděn pomocí plovoucích monitorovacích raftů. Jedná se o neinvazivní metodu, rafty jsou plovoucí dřevěné plochy, uprostřed kterých je nášlapná plocha, na které průchozí zvířata zanechají zřetelné stopy. Podle tvaru a velikosti stop je pak možné odlišovat druhy živočichů. Rafty byly položeny jak na samotné řece Odře, tak i na přilehlých rybnících a přítocích řeky. Norek americký je invazní nepůvodní druh živočicha, který může mít negativní vliv na původní druhy živočichů.

V CHKO Poodří jsou ohroženými druhy zejména vodní ptáci a obojživelníci. Norek americký se v současnosti vyskytuje na většině území České republiky. Z povodí Odry na našem území ale doposud bylo jen minimálně záznamů. Proto byl proveden systematický průzkum v jednom z nejcennějších vodních a mokřadních lokalit v této oblasti, z cílem potvrdit či vyvrátit přítomnost norka v daném území a případně zhodnotit stav populace a využívání prostředí. Na základě provedeného průzkumu pak bude možné provést případné managementové opatření a stanovit další monitoring tohoto druhu.

řeka Odra v CHKO Poodří

CHKO Poodří

Sledované území se nachází v Moravskoslezském kraji, mezi obcemi Nový Jičín a Ostrava. Území zejména na sever a východ od CHKO Poodří je poměrně hustě osídlenou oblastí a toky (přítoky řeky Odry) jsou regulované, často vedoucí přímo v zástavbě obcí. Hlavní osou CHKO Poodří je řeka Odra a její údolní niva. Niva Odry s pestrým mikroreliéfem vznikla ve čtvrtohorách a následně hospodářským využíváním po středověké kolonizaci ve 13. a 14. století. Území je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s každoročním zaplavováním rozsáhlých částí nivy. Tok řeky Odry v tomto úseku meandruje a jsou na něj navázány systémy ramen a tůní v různém stupni zazemnění. V nivě se nachází souvislý komplex aluviálních luk a lužními lesy (zastoupení dubu a jasanu téměř 50 %), dubohabřiny na terasách Odry a rybniční soustavy. Tato oblast má statut CHKO a byla také zařazena k mokřadním územím Ramsarské konvence. Území je místem výskytu řady ohrožených druhů především vodní a mokřadní květeny a zvířeny. Ze zvířat je to zejména mnoho druhů obojživelníků, více než 300 druhů ptáků, vydra říční a další.