Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

MGSII-58

Financování

EHP fondy 2009-2014

Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II Programu CZ02

Ministerstvo životního prostředí

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tento web byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jeho obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Rozpočet

1 145 337,60 Kč

Trvání

Kontaktní osoba

Peter Adamík

Cílové druhy

plch velký

Cíl projektu

Plch velký je v Koncepci záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice zařazen mezi „Druhy vyžadující zvláštní zřetel “, tedy druhy ochranářsky velmi významné s nedostatečně známou biologií, ekologií, rozšířením, příčinami ohrožení nebo způsobů odstranění těchto příčin, což je znalost nezbytná pro plánování konkrétních ochranářských opatření.

Cílem projektu tedy bylo realizovat podrobný, velkoplošný monitoring na území celé České republiky, který zmapuje výskyt plcha velkého na základě standardní faunistické mapovací sítě. Mapování proběhlo v letních měsících, plši byli detekováni na základě jejich vokalizace v nočních hodinách. Součástí projektu je také analýza stanovištních nároků druhu jako nezbytných podkladů pro zhodnocení současného stavu a perspektivy populace tohoto druhu na území ČR.

Aktivity projektu

1. Monitoring výskytu plcha velkého

V prvních měsících projektu proběhly přípravné práce: výběr kontrolních bodů, příprava podkladů a proběhl pracovní seminář, kde byli všichni mapovatelé proškoleni. V průběhu letních měsíců 2015 a 2016 proběhlo mapování na celém území ČR. Celkově v rámci mapování poslechem v nočních hodinách bylo zkontrolováno 1830 bodů v rámci celé ČR. V průběhu celého projektu také probíhá sběr dat od veřejnosti. Díky informování veřejnosti se podařilo získat 345 záznamů plchů. Výskyt plcha velkého byl zjištěn v 188 faunistických kvadrátech (28% území).

2.Ověření stanovištních nároků a ekologie

Vytvořena je databáze odchytových dat plchů velkých z různých stanovišť z let 2007–2014 v Nízkém Jeseníku. Na jednotlivých stanovištích byla zjištěna druhová skladba hlavních dřevin. Z těchto dat byly vypočteny hustot a přežívání jedinců. Doplněna byla databáze historických nálezových dat.

3. Publicita

Byl uspořádán jeden informační seminář na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a zorganizovány byly dvě exkurze pro veřejnost: noční procházka za plchem k ledovým slujím v NP Podyjí a povídání při kontrole budek v Dlouhé Loučce.

Aktuality k projektu

Výsledky mapování plcha velkého

Za plchem velkým pod Sovinec a v Meteoru

TZ: Hledá se plch velký

Za plchem k ledovým slujím

Záznamy plchů od Vás – nádherné fotky i vzácný plch zahradní

Kde u nás žije plch velký?

Seminář k ochraně a výzkumu plcha velkého a sysla obecného

Výzva! Pomozte mapovat výskyt plcha velkého

Publikované články

Ptačí svět 2016: Máte plchy v ptačích budkách?

Zahrádkář listopad 2015: Sedmispáči plši. Máte tyto vzácné noční „veverky“ na zahradě?

Myslivost říjen 2015: Naši plši

Chatař a chalupář září 2015: Plši - vzácní, ale nevítaní

Včelařství září 2015: Plši - vzácní, ale nevítaní návštěvníci včelínů

Galerie