Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

145 329

Financování

Operační program životní prostředí

(Evropská Unie a Ministerstvo životního prostředí České republiky)

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Trvání

Kontaktní osoba

Kateřina Poledníková

Cílové druhy

norek americký

Cílová oblast

EVL Šlapanka a Zlatý potok (kraj Vysočina)

PP Černíč (kraj Vysočina)

Cíl projektu

Norek americký (_Mustela vison _Schreber) patří k nově se šířícím druhům fauny savců na území České republiky. Jako zavlečený druh představuje norek potencionální nebezpečí pro původní faunu drobných a středních obratlovců Evropy. Na území České republiky byl již zjištěn silný predační tlak na řadu druhů živočichů: vysoká predace hnízd u skorce vodního, konipase horského a ledňáčka říčního, silný predační tlak na vodní ptactvo, predace užovky podplamaté i užovky obojkové, a také ještěrky zelené, vysoká predace raka kamenáče a raka říčního, predace obojživelníků (zejména skokani, ale také čolci).

Cílem projektu je snížení neúměrné predace řady ohrožených druhů živočichů norkem americkým a zabránit tak snižování biodiversity na dvou lokalitách v kraji Vysočina - PP Černíč a EVL Šlapanka a Zlatý potok. Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje doporučující metodika týkající se regulace či eradikace norka amerického, je tento projekt brán jako pilotní. Druhým cílem projektu tedy bude navrhnout na základě zjištěných zkušeností efektivní metodiku eradikace norka v podmínkách naší krajiny (metody odchytu, frekvence odchytu, minimální velikost oblasti, rychlost znovuobsazování lokality).

Lokality

EVL Šlapánka a Zlatý potok

Jedná se o přirozeně meandrující toky Šlapanka od Polné po Havlíčkův Brod a Zlatý potok od Stříteže po soutok se Šlapankou. Lokalita se nachází v centrální části Vysočiny, rozloha je 245 ha. Jedná se o velmi zachovalý tok s výskytem hořavky duhové, velevruba malířského a řady dalších významných druhů. Těsně u řeky se nachází významné lokality vodního ptactva a obojživelníků, z nichž nejvýznamnější je rybník pod Bartoušovem. Na tomto rybníku byla zaznamenána silná predace skokanů ostronosých norkem amerických – predace celé rozmnožující se populace (data AOPK). Z pohledu populací druhů potenciálně ohrožovaných norkem se na lokalitě vyskytuje: rak říční, čolek velký, skokan ostronosý, rosnička zelená, bekasina otavní, ledňáček říční.

PP Černíčský rybník

Jedná se o rybník v údolí na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky. Celá PP má rozlohu 23, 7 ha, přičemž vodní hladina v dnešní době dosahuje 10 ha. Jako chráněné území byla lokalita vyhlášena již v roce 1953. Z hlediska druhů ohrožovaných norkem se na lokalitě vyskytuj především obojživelníci: skokan zelený, skokan ostronosý, skokan krátkonohý, skokan hnědý a ropucha obecná, rosnička zelená, kuňka obecná, blatnice skvrnitá, čolek obecný. Z dalších skupin živočichů jsou ohroženy také tyto druhy vyskytující se na lokalitě: užovka obojková, chřástal vodní, slípka zelenonohá, ledňáček říční, moták pochop, myška drobná.

Metody

Odchyt

Regulace místní populace norků byla prováděna metodou opakovaných odchytů volně žijících zvířat. Pro odchyt byly použity živochytné sklopce. Živochytné pasti jsou designovány a instalovány tak, aby maximalizovaly odchyt norků a minimalizovaly odchyt jiných druhů živočichů.

##

živochytná drátěná past pro odchyt norků umístěná na plovoucím raftu

Monitoring

Kromě odchytu byl výskyt norků v obou oblastech monitorován také pomocí monitorovacích raftů. Monitorovací rafty jsou plovoucí plochy, kde je umístěn měkký substrát, na kterém zvířata po přeběhnutí zanechají stopu a je možno je takto detekovat . Jedná se o neinvazivní metodu monitoringu používanou úspěšně ve Velké Británii (Reynolds a další 2004) a neohrožuje žádný druh živočicha. U nás je tato metoda používána poprvé.

monitorovací raft se skládá z plovoucí desky a nádoby s vlhkým substrátem

Výstupy projektu

Poledník L., Poledníková K. (2010) Monitoring, regulace a eradikace norka amerického v České republice - metodická doporučení. ALKA Wildlife.