Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

304021D154

Financování

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spoločne bez hraníc / Společně bez hranic

Trvání

Partneři

ALKA Wildlife, o.p.s. (vedoucí partner)

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (hlavní přeshraniční partner)

Ekocentrum Trkmanka, p.o.

Národná zoologická záhrada Bojnice

Kontaktní osoba

Kateřina Poledníková

Cílové druhy

sysel obecný

Země

Česko, Slovensko

Cíl projektu

Sysel obecný je ohrožený druh, jeden z nejvzácnějších savců Evropy. V současnosti je znám z programového území jen z 24 izolovaných lokalit (roztroušeně v Trenčianském, Trnavském a Jihomoravském kraji). Cílem projektu je přispět k záchraně tohoto druhu na úrovni celého programového území komplexním souborem aktivit: výzkum, monitoring, realizace opatření na podporu druhu i jeho prostředí, osvěta, navázání kontaktů, přenos zkušeností, předání podkladů státní správě pro nastavení priorit. Vytvořeny budou soubory doporučených opatření, nástroj na sdílení dat. Projekt přispívá ke zlepšení životního prostředí obyvatel regionu. Projekt také cílí na návštěvníky regionu, kterým bude sysel představen jako zástupce místní přírody a symbol zachovalé stepní zemědělské krajiny.

Aktivity projektu

Projekt bude realizovat ochranu tohoto druhu komplexně, na několika úrovních, v obou zemích zrcadlově. Nezbytné jsou výzkumné aktivity, mapování a monitoring populací, jejichž cílem je sběr chybějících dat pro následné nastavení priorit a efektivních opatření. V obou zemích bude probíhat mapování výskytu a hledání neznámých kolonií syslů, monitoring stavu známých kolonií, na Slovensku také výzkum genetické diversity syslích populací a studie prostředí a propojenosti vhodného prostředí v krajině. Všechny poznatky se pak propojí v komplexní analýze životaschopnosti populace.

Fungující opatření ke zlepšení stavu a předcházení zhoršení stavu populací sysla obecného existují. Proto budou dle aktuálních priorit u několika kolonií syslů realizována konkrétní opatření, která jsou zaměřena buď na podporu biotopu sysla obecného (kosení, sběr a výsev potravně významných bylin, vysekávání dřevin a náletu, bránění luk, výsadba ovocných stromů, roubování stromů, usměrnění pastvy dobytka) nebo na přímou podporu kolonií syslů (doplnění jedinců, ochrana před predátory, přikrmování, vybudování chovných zařízení). Opatření budou realizována jak pracovníky projektu, tak ve spolupráci s veřejností a formou komunikace a spolupráce s vlastníky pozemků (zemědělci). Stejně důležité jako vlastní realizace opatření je medializace problému, osvěta laické i odborné veřejnosti, osvěta a spolupráce s vlastníky pozemků a místním obyvatelstvem, protože způsob hospodaření v krajině je zcela zásadní pro budoucí vývoj populace sysla obecného. Každý obyvatel regionu, který vlastní zahrádku, sad, vinici, políčko může pomoci k záchraně sysla či naopak jej svými aktivitami hubit. Osvěta bude probíhat jak pasivně (přednášky, exkurze, propagační akce, publikované materiály, webové stránky, informační tabule, výukové programy), tak aktivně zapojením veřejnosti do konkrétních aktivit.

V průběhu celého projektu a průřezově všemi aktivitami bude docházet k přenosu informací a zkušeností, a to jak mezi samotnými partnery projektu, tak k přenosu informací k pracovníkům státní správy, na všech úrovních – od místních úřadů až po krajské a národní správy. Navození spolupráce aktérů bude probíhat formou pracovních schůzek, exkurzí, odborných zpráv, brožur, realizací společné konference, vytvořením souborů doporučených opatření, vytvořením společné online mapové aplikace s výskytem sysla.

Sysel obecný je dle české legislativy zvláště chráněným druhem v nejpřísnější kategorii kriticky ohrožený druh. Dle slovenské legislativy jde o chráněný druh evropského významu, který má status „EN“ podle manuálu k péči o území NATURA 2000. V České republice se jedná o jeden z mála druhů, které mají schválený záchranný program (Záchranný program pro sysla obecného v České republice). Několik aktivit projektu přímo naplňuje plán opatření Záchranného programu- obnova lokalit s vhodným biotopem, demografický výzkum, osvěta zaměřená na vlastníky pozemků, vytvoření katalogu lokalit. Na Slovensku koncepční materiál zaměřený přímo na tento druh na národní úrovni neexistuje, ale výstupy projektu budou sloužit jako podklad pro tvorbu záchranného programu v budoucnosti.

Aktuality

Listopad patřil syslům

Konference Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

Výměnný pobyt se syslem

Povídání o syslech v rádiu

Infostánek se syslem v Pavlovicích

Česko Slovensko hledá sysly

Svatý Martin přiveze „syslí“ víno i z nové vinařské obce

Nová známka sysli v sadu

Infostánek se syslem ve Hnanicích

Výsledky/Výstupy projektu

Omalovánky sysel (materiál pro děti; pdf formát, možno stáhnout a vytisknout)

Pexeso sysel (materiál pro děti; pdf formát, možno stáhnout a vytisknout)

Poznávací hra s kvízem (materiál pro děti; pdf formát, možno stáhnout a vytisknout)

Video Syslí rok (výukové video pro děti uložené na youtube kanále, na vyžádání zašleme video v plném rozlišení)

Výstava Můj soused sysel (ukázkové pdf fotografické putovní výstavy, obrazy je možné dočasně zapůjčit)

Online mapa (online mapová aplikace obsahuje údaje o výskytu sysla v ČR a SR)

Leták Pomozte nám jej zachránit! (informační leták; v případě zájmu zašleme k distribuci)

Brožura Sysli pro krajinu, krajina pro sysly (informační brožura; v případě zájmu zašleme k distribuci)

Sborník abstraktů konference (publikace - sborník abstraktů projektové konference Sysli pro krajinu, krajina pro sysly)

Monitoring sysla obecného na jižní Moravě v roce 2018 (závěrečná zpráva)

Monitoring populací sysla obecného na jižní Moravě v roce 2019 (závěrečná zpráva)

Galerie