Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

LIFE19 NAT/SK/001069

Financování

Program LIFE

NATURA 2000

Trvání

Partneři

BROZ (hlavní partner) ALKA Wildlife o.p.s Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra” Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Národná zoologická záhrada Bojnice Přírodovědecká fakulta UK v Bratislavě

Stránky projektu

broz.sk/projekty/life-sysel/

Cílové druhy

sysel obecný

Cílová oblast

Slovensko Polsko Česká republika

Zaměření projektu:

Projekt má přispět k aktivní ochraně biotopů ohroženého sysla obecného na vybraných lokalitách na Slovensku, v České republice a Polsku.

Na Slovensku na většině lokalit v alpském i panonském regionu byla kvalita populací sysla obecného i jeho prostředí vyhodnocená jako nevyhovující až špatná. Důvodem je na většině lokalit zánik prostředí způsobený změnou hospodaření (zanechání pastvy). Obdobná situace je i v České republice. V Polsku sysel v 80. letech 20. století vyhynul, úspěšnou reintrodukcí jedinců ze Slovenska se podařilo několik lokalit znovu osídlit.

Hlavní cíle projektu:
  1. Obnova biotopů - vyčištění lokalit od náletů, zavedení pastvy

  2. Posílení populací - zabezpečení potravní základny (výsev vhodných rostlin, podpora hmyzu, výsadba ovocných stromů), péče o jednotlivé kolonie, odklonění predačního tlaku

  3. Reintrodukce sysla na vhodné lokality, na kterých v nedávné minulosti vyhynul

  4. Spolupráce s místními zájmovými skupinami, vlastníky či uživateli pozemků

  5. Replikace a přenos výsledků projektu

  6. Zvýšení povědomí veřejnosti o ochraně sysla obecného pasienkového

V České republice se bude jednat zejména o body 5 a 6.