Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

LIFE19 NAT/SK/001069

Financování

Program LIFE

NATURA 2000

Trvání

Partneři

BROZ - ochranárske sdruženie (hlavní partner) (SK) / ALKA Wildlife o.p.s (CZ) / Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra” (PL) / Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (SK) / Národná zoologická záhrada Bojnice (SK) / Přírodovědecká fakulta UK v Bratislavě (SK)

Stránky projektu

broz.sk/projekty/life-sysel/

Cílové druhy

sysel obecný

Cílová oblast

Slovensko Polsko Česká republika

Zaměření projektu:

Projekt má přispět k aktivní ochraně biotopů ohroženého sysla obecného na vybraných lokalitách na Slovensku, v České republice a Polsku.

Na Slovensku na většině lokalit v alpském i panonském regionu byla kvalita populací sysla obecného i jeho prostředí vyhodnocená jako nevyhovující až špatná. Důvodem je na většině lokalit zánik prostředí způsobený změnou hospodaření (zanechání pastvy). Obdobná situace je i v České republice. V Polsku sysel v 80. letech 20. století vyhynul, úspěšnou reintrodukcí jedinců ze Slovenska se podařilo několik lokalit znovu osídlit.

Hlavní cíle projektu:
  1. Obnova biotopů - vyčištění lokalit od náletů, zavedení pastvy
  2. Posílení populací - zabezpečení potravní základny (výsev vhodných rostlin, podpora hmyzu, výsadba ovocných stromů), péče o jednotlivé kolonie, odklonění predačního tlaku
  3. Reintrodukce sysla na vhodné lokality, na kterých v nedávné minulosti vyhynul
  4. Spolupráce s místními zájmovými skupinami, vlastníky či uživateli pozemků
  5. Replikace a přenos výsledků projektu
  6. Zvýšení povědomí veřejnosti o ochraně sysla obecného pasienkového

V České republice se bude jednat zejména o body 5 a 6.