Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

148/32/19

Financování

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2019 - Podprogram A

Aktivity projektu Monitoring a podpora populací sysla obecného na jižní Moravě II se překrývá s projektem Sysli pro krajinu, krajina pro sysly, čímž jsou zajištěny náklady na kofinancování.

Trvání

Cílové druhy

sysel obecný

Cílová oblast

jižní Morava

Aktivity projektu

Monitoring

Detailní monitoring populací i hledání neznámých kolonií sysla obecného na jižní Moravě bude probíhat vizuální kontrolou (jedinců a nor), bude realizován formou pochůzky ve volné krajině. Monitoring populací bude probíhat u vybraných kolonií: Hnanice, Valtice, Miroslav, Hrušovany u Brna, Vyškov, Kyjov, Velké Pavlovice, Čejč, Biskoupky. Důraz bude kladen na odhad velikosti jednotlivých kolonií a hranice výskytu. Detailněji budou sledovány kolonie syslů, kde v současnosti dochází k rozšiřování (např. v Miroslavi), aby se získaly základní poznatky o pohybu jedinců v naší krajině a možnostech šíření a propojení izolovaných populací. Sbírány budou také data o rozmnožování, jakožto základním demografickém údaji. Probíhat bude analýza dat ke zjištění faktorů, které ovlivňují výskyt syslů ve vinicích a sadech. Hledání nových kolonií bude probíhat na základně hlášení od veřejnosti.

Spolupráce se zemědělci a osvěta

V rámci projektu bude pokračovat komunikace a spolupráce s majiteli pozemků/hospodařícími subjekty v oblastech výskytu sysla. Bude pokračovat vydávání tiskových zpráv, spolupráce s médii na vytvoření nových reportáží pro veřejnost. Ve spolupráci s Ekocentrem Trkmanka ve Velkých Pavlovicích budou realizovány informační akce pro veřejnost. Připravena bude informační brožura pro vlastníky pozemků a OOP, putovní fotografická výstava a videospot. S partnery projektu „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“ bude připravena a realizována konference pro odbornou veřejnost (odborníky, pracovníky OOP) k tématu ochrana sysla obecného.

Aktuality

Listopad patřil syslům

Konference Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

Výměnný pobyt se syslem

Povídání o syslech v rádiu

Infostánek se syslem v Pavlovicích

Česko Slovensko hledá sysly

Výstupy projektu

Sborník abstraktů konference

Brožura Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

Zpráva Monitoring populací sysla obecného na jižní Moravě v roce 2019