Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

SS05010140

Financování

Technologická agentura České republiky Program Prostředí pro život

Trvání

Partneři

Národní park Šumava

Cílové druhy

rys ostrovid

Cílová oblast

Cı́lem projektu je zı́skat, doplnit a podrobně analyzovat dlouholetá data o přežı́vánı́ dospělých samic rysa ostrovida v a) NP S􀀯umava, územı́ s nejpřı́snějšı́ možnou ochranou a vyloučenı́m či omezenı́m řady lidských aktivit včetně myslivosti a b) na okraji populace, kde jsou rysové výrazně vı́ce ohroženi vlivem člověka – zejména pytláctvı́m, ale i autodopravou. Konkrétně: 1.Detailně analyzovat a kvanti􀀳ikovat rozdı́ly v přežı́vánı́ dospělých samic rysa ostrovida v NP S􀀯umava v porovnánı́ se studijnı́ oblastı́ na okraji populace. 2. Zhodnotit pravděpodobnost, že nižšı́ přežitı́ dospělých samic v okrajových oblastech je vlivem a) horšı́ho zdravotnı́ho stavu rysů, b) zvýšené úmrtnosti na silnicı́ch, c) vyššı́ mı́ry pytláctvı́. Vyhodnotit dopad nı́zkého přežitı́ dospělých samic v okrajových oblastech na životaschopnost populace.