Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

MGSII-26

Financování

Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II Programu CZ02

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Tento web byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jeho obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Rozpočet

1 169 954,77 Kč

Trvání

Partneři

ALKA Wildlife (hlavní příjemce)

Muzeum Karlovy Vary (partner)

Kontaktní osoba

Kateřina Poledníková: katerina.polednikova@alkawildlife.eu, 606598903

Cílové druhy

sysel obecný

Cílová oblast

Jihomoravský kraj

Cíle projektu

Sysel obecný patřil na našem území v minulosti k běžným druhům savců nižších poloh. V druhé polovině 20. století však došlo k strmému úbytku jeho početnosti, kdy v roce 2005 byl výskyt sysla obecného zjištěn pouze na 28 lokalitách ČR. Většina ze zjištěných populací byla izolovaná, měla velmi malou početnost a již touto skutečností byla ohrožena zánikem. Proto byl v roce 2008 přijat Ministerstvem životního prostředí České republiky Záchranný program sysla obecného v České republice.

Cílem projektu bylo realizovat čtyři klíčová opatření ZP se zaměřením na jižní Moravu: monitoring nad rámec běžného každoročního monitoringu, demografická studie vybrané syslí populace, analýza životaschopnosti populací, osvěta veřejnosti.

sysel ve vinici

Oblast jižní Morava

Projekt byl zaměřen na oblast jižní Moravy a to ze dvou důvodů: a) jižní Moravě byla dosud věnována jen malá pozornost v rámci realizace ZP. Část lokalit je jen obtížně postižitelná v rámci stávajícího pravidelného monitoringu, který je uzpůsoben spíše pro přehledné plochy letišť apod., proto i samotný monitoring, který zde sice probíhá dle standardní metodiky, je nedostatečný; b) díky charakteru využívání krajiny (funkční zemědělská krajina) a vzdálenosti k hlavnímu areálu výskytu sysla (Slovensko, Rakousko a dále na jih a východ) a tedy možnostem vytvoření funkční metapopulace je oblast jižní Moravy jednou z nejpříznivějších oblastí v rámci celé ČR a podle indicií posledních let se zdá, že by mohla být pro zachování sysla v ČR naprosto klíčová.

Daleko více o projektu si můžete přečíst na webu www.syslinavinici.cz

Výstupy projektu

Ochranná známka Sysli na vinici

Známka registrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví. Je udělována vinařům, kteří mají sysla obecného na své vinici.

Webové stránky www.syslinavinici.cz

kompletní web o syslovi, o známce Sysli na vinici, o vinařích, aktuality, články, televizní reportáže, videa atd.

Letáky

Leták Sysel obecný - pomozte nám jej zachránit! (pdf)

Leták Nákupem vína se známkou pomáháte chránit sysly (pdf)

Publikované články

Fórum ochrany přírody 1/2017: Může být marketing využit jako prostředek pro ochranu druhu? (pdf)

Galerie