Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

MGSII-42

Financování

Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II Programu CZ02

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Tento web byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jeho obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Rozpočet

2 286 418,93 Kč

Trvání

Partneři

Stránky projektu

www.vydryonline.cz

Kontaktní osoba

Lukáš Poledník

Cílové druhy

vydra říční

Cílová oblast

Česká republika

Cíl projektu

Vydra říční, největší šelma žijící u našich vod, se navrátila na celé území ČR, stále však existuje řada problémů, které její existenci ohrožují. Realizace vybraných opatření Programu péče pro vydru říční v České republice pro zajištění dlouhodobé existence tohoto druhu v naší kulturní krajině. Projekt je zaměřen na dva základní faktory, které existenci vyder u nás nejvýznamněji ovlivňují: silniční doprava, vlivem které na silnicích ročně hynou desítky vyder a netolerance tohoto predátora v krajině některými rybníkáři či rybáři.

Jednotlivá opatření

  1. zmapování rizikových míst na silnicích a vytvoření návrhů řešení, osobní prezentace těchto výsledků relevantním správcům silnic
  2. aktualizace a dotisk publikace „Vydra a doprava: Příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční“
  3. webový portál pro odbornou veřejnost včetně online mapy s rizikovými místy pro vydru říční na silnicích a online poradny pro rybáře
  4. webové stránky pro veřejnost k Vydří stezce na Dyji
  5. exkurze a přednášky na Dačicku
  6. sčítání vyder ve vybraných oblastech stopováním na sněhu
  7. sběr a analýzy uhynulých vyder v rámci celé ČR
  8. dokončení analýzy životaschopnosti vyder u nás
  9. testování opatření snižujícího predaci vyder na rybnících
  10. návrh optimalizace systému řešení střetu ekonomických zájmů rybářství a vydry říční

Hlavní výstupy projektu

Webové stránky www.vydryonline.cz

Oficiální stránky projektu - detailní popis aktivit projektu, aktuality projektu. Zároveň je cílem stránek poskytovat komplexní a aktuální informace o vydře říční v České republice, na stránkách je zřízena poradna, knihovna, je zde publikován Bulletin Vydra. Stránky jsou určené zejména odborné veřejnosti, rybářům, pracovníkům OOP.

Webové stránky www.vydristezky.cz

Stránky jsou určeny pro širokou veřejnost, jsou zde informace pro dětské čtenáře, jsou zde základní informace pro návštěvníky naučné stezky podél řeky Dyje.

Online mapová aplikace www.vydrynasilnici.cz

Online mapa míst rizikových míst na silnicích v ČR. Aplikace je určena zejména pracovníkům OOP a správcům silnic, aby získali informace o tom, kde a jak je třeba zlepšit průchodnost silnic pro vydru a další živočichy putující podél vod.

Brožura Sběr a analýzy uhynulých vyder v České republice

(Na požádání také zašleme poštou)

Aktualizovaná brožura Vydra a doprava - příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční

(Na požádání také zašleme poštou)

Publikované články

Ochrana přírody 3/2017: Vydra a doprava - problém, který můžeme řešit (pdf)

Fórum ochrany přírody 2/2017: Průchodnost silnic pro vydru říční (pdf)

Fórum ochrany přírody 1/2017: Vydra a doprava - problém, který je možné řešit (pdf)

Bulletin Vydra 16: článek o projektu (pdf)

Myslivost 8/2015: Monitoring vydry říční. K čemu nám jsou kadávery vyder? (pdf)

Bulletin Vydra 17: Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2013-2017

Bulletin Vydra 17: Statistika nelegálního zabíjení vydry říční v České republice (pdf)

Galerie