Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Financování

Jihomoravský kraj

Trvání

Kontaktní osoba

Lukáš Poledník

Cílové druhy

savci

Cílová oblast

přírodní rezervace Věstonická nádrž (Jihomoravský kraj)

Cíl projektu

Hlavním cílem průzkumu bylo zjistit ty druhy savců, které mohou predovat hnízda na zemi hnízdících ptáků, a to zejména v ptačích koloniích na ostrovech. Savčí predátoři mohou mít významný vliv na populaci hnízdících ptáků v koloniích, resp. na úspěšnost hnízdění za předpokladu, že:

  1. na daných ostrovech se vyskytuje stabilní populace savčích predátorů, která se v hnízdní době živí predací hnízd,
  2. savčí predátoři jsou schopni se mezi ostrovy, případně mezi ostrovy a pevninou přesouvat a v době hnízdění ptáků se k tomuto dočasnému zdroji potravy dostat.

Pohled na Věstonickou nádrž, střední nádrž díla Nové mlýny

Výsledky – souhrn

V PR Věstonická nádrž proběhl v období říjen – listopad 2009 monitoring vybraných druhů savců s možným vlivem na populace hnízdících ptáků. Monitoring proběhl na 18 monitorovacích raftech (573 – 719 raftonocí) a prostřednictvím sedmi fotopastí (max. 175 pasťonocí), jako doplňující metody bylo použito sledování pobytových znaků a náhodná pozorování. Z šelem se ve zkoumané oblasti vyskytují čtyři druhy: vydra říční (Lutra lutra), kuna skalní (Martes foina), tchoř tmavý (Mustela putorius) a mýval severní (Procyon lotor). Jelikož vydra říční je specializovaná na lov ryb, je její možný vliv na populaci ptáků zanedbatelný. Naopak tchoř tmavý, mýval severní a kuna skalní jsou druhy, u kterých vejce vodních ptáků mohou tvořit významnou složku jejich potravy. A v případě dostupnosti mohou významně ovlivnit úspěšnost hnízdění ptačích kolonií. Jelikož se kolonie nacházejí na poměrně izolovaných a malých ostrovech, k predaci pravděpodobně nebude docházet. Výjimkou je Kostelní ostrov, kde v současnosti žije trvale kuna (nebo kuny). V případě, že by tento ostrov byl opětovně osídlen koloniemi ptáků, můžou mít kuny na úspěšnost hnízdění na ostrově zásadní vliv. Další druhy vyskytující se v České republice, které by mohly predovat hnízda vodních ptáků na ostrovech a jsou dobrými plavci, jsou norek americký (Neovison vison) a potkan obecný (Rattus norvegicus). Průzkumem nebyli zjištěni. Oba tyto druhy jsou monitorovacími rafty velmi účinně zachycovány, proto se tu pravděpodobně trvale nevyskytují.

Výstupy projektu

Čamlík, Poledníková, Poledník (2015) Populace savců na ostrovech přírodní rezervace Věstonická nádrž, jižní Morava. Lynx, n.s. 46: 5-17.