Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Financování

vlastní prostředky

Trvání

Kontaktní osoba

Lukáš Poledník

Cílové druhy

vydra říční

Cílová oblast

Makedonie

Země

Makedonie

Cílem projektu bylo zjistit základní údaje o rozšíření vydry říční (_Lutra lutra _L.) v Makedonii, kde byly doposud informace o výskytu vyder sporadické. Díky centrální pozici Makedonie na Balkánském poloostrově je území tohoto státu klíčové pro propojení celé Balkánské populace vyder. Výskyt vyder byl zjišťován na základě hledání pobytových znaků na vybraných úsecích vodních toků a ploch rozmístěných v rámci celé republiky Makedonie. Celkem bylo zkontrolováno 36 míst, z nichž 32 se nacházelo na tocích a další čtyři byly umístěny na březích jezer. Celkem na 70 % míst byl nalezen nějaký pobytový znak vyder (většinou trus). Vlastní údolí řeky Vardar, řeka Bregalnica a Pčinja jsou v současnosti plně obsazeny vydrou. I na březích velkých jezer Dojran, Prespa a Ochrid byly nalezeny pobytové znaky vyder. Ve dvou povodích však bylo zjištěno nízké obsazení kontrolovaných míst: horní povodí řeky Crna a povodí řeky Strumica. Jako hlavní rizikový faktor pro vydru říční v Makedonii se současné době zdá znečištění řek a to především proto, že prakticky na celém území chybí čističky odpadních vod.

horské jezero Ohrid na jihozápadě Makedonie

Výstupy projektu

Poledník a kol. (2008): Distribution of the Eurasian otter (Lutra lutra) in the Republic of Macedonia in 2007. IUCN Otter Specialist Group Bulletin 25: 75-123.