Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

27157999

Financování

Operační program životní prostředí

(Evropská Unie a Ministerstvo životního prostředí České republiky)

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Trvání

Partneři

ČSOP Kněžice (subdodavatel)

Kontaktní osoba

Cílová oblast

Suché stráně v údolí Vápovky, u obcí Jersice, Bílkov a Červený Hrádek (kraj Vysočina)

Projekt

Údolí Vápovky a jejích přítoků mezi obcemi Červený Hrádek, Jersice a Bílkov u Dačic patří z botanického i zoologického pohledu k nejzajímavějším a nejcennějším částem regionu severovýchodního Dačicka a jihovýchodního Telčska. Jedná se o poslední oblast, kde se v rámci celého regionu zachoval velký počet xerotermních společenstev vázaných na jižně, jihovýchodně a jihozápadně orientované svahy údolí. Suché trávníky v údolí Vápovky jsou pravděpodobně regionálně unikátní přechodné vegetační typy, které byly zřejmě typické pro celou oblast povodí Moravské Dyje. Bohužel změny v hospodaření v krajině způsobily, že se již na takovýchto stráních dnes nehospodaří a postupně zarůstají. Projekt spočívá v obnově šetrného hospodaření na vybraných pěti lokalitách.

Asanační opatření: selektivní probírka náletových dřevin a odstranění stařiny

Ve všech případech se jedná o dlouhodobě neobhospodařované plochy, které proto částečně zarůstají náletovými dřevinami a zároveň se zde nahromadila značná vrstva stařiny. V prvním roce projektu proběhla selektivní probírka těchto náletových dřevin a kosení všech ploch s následným pečlivým vyhrabáním a odstraněním nahromaděné biomasy. Kosení bylo provedeno mozaikovitě, ručně vedenou sekačkou a křovinořezem.

Pravidelná péče: pastva ovcí a kosení

Hlavním opatřením následné pravidelné péče bude extenzivní oplůtková pastva ovcí. Pastva ovcí bude probíhat v dřevěných ohradách, které budou na jednotlivých lokalitách instalovány v rámci tohoto projektu. To zajistí udržitelnost provedených zásahů i do budoucna. Jednotlivé lokality budou přepásány postupně po částech, přičemž budou rozděleny do vhodných segmentů dle počtu zvířat a velikosti pasené plochy. Na lokalitě Stráň u Bílkova a na části lokality Stráň u Dolnojersického mlýna bude z logistických důvodů jako pravidelná údržba zavedeno pouze mozaikovité ruční kosení.

Monitoring vlivu opatření

V rámci projektu je plánován monitoring vlivu prováděných opatření na nejvýznamnější skupiny živočichů a rostlinná společenstva. V rámci dotačního projektu bude proveden základní průzkum stávajícího/počátečního stavu lokalit z hlediska vybraných skupin organismů. Plánován je i monitoring v průběhu následné péče po ukončení projektu, aby se srovnáním výsledků jednotlivých průzkumů mohl zhodnotit vliv provedených opatření a pravidelné péče na biodiversitu lokalit. Probíhat bude monitoring rostlinných společenstev a druhů, monitoring vybraných skupin bezobratlých - bioindikačně důležitých skupin brouků, pavouků a denních motýlů a monitoring ptáků.

stádo ovcí na lokalitě

Lokality

Stráň u Bílkova

Prudká jv. orientovaná skalnatá stráň nad nivou Vápovky na jz. okraji obce je typickou ukázkou xerotermní vegetace Dačicka. Původně se jednalo o zcela holé obecní pastviny, které do současnosti již z větší části zarostly nálety dřevin a křovin. Stále zde však zůstala zachována část cenné nelesní xerotermní vegetace suchých acidofilních trávníků s početnou populací kriticky ohroženého druhu divizny ozdobné.

Stráň u Bílkova

Stráň u Dolnojersického mlýna

Lokalitu přestavuje mírný jv. orientovaný svah nad údolím Vápovky, který se nachází sz. směrem na dohled obce Jersice. Jedná se o druhově bohaté a květnaté trávníky na ploše starého sadu, místy zarůstající mezofilními křovinami a nálety dřevin.Vzhledem k tomu, že trávníky byly aspoň z části ještě donedávna pravidelně koseny, patří plocha stráně k nejzachovalejším a druhově nejpestřejším trávníkům tohoto typu v regionu.

Stráň u Dolnojersického mlýna

Stráň severně od Jersic

Jedná se o rozsáhlé bezlesé svažité stráně místy s drobnými skalními výchozy nad nivou Vápovky vzdálené asi 1 km severně od obce Jersice.Luční společenstva jsou silně degradována dlouhodobou absencí hospodaření.

Stráň severně Jersic

Stráň Záhonky u Červeného Hrádku

Lokalitu přestavuje mírný jjz. orientovaný svah nad údolím Vilímečského potoka při jeho ústí do Vápovky, který se nachází jižně nedaleko obce Červený Hrádek. Jedná se o druhově bohaté a květnaté trávníky, místy zarůstající mezofilními křovinami a expandujícími trávami.

Lokalita Záhonky

Stráň na přítoku Jersického rybníka

Lokalitu tvoří dvě protilehlé, různě svažité stráně na obou stranách uzavřeného údolí nad bezejmenným levobřežním přítokem Vápovky vzdálené asi 800 m sv. od obce Jersice.Místy jsou trávníky silně druhově ochuzené zasažené silnou expanzí třtiny křovištní. Je možné, že před kolektivizací zde mohli být zastoupeny i menší pole.

Při náhodné návštěvě této lokality zde byla jako zatím na jediném místě v celém Jihočeském kraji nalezena bohatá populace kriticky ohrožené kudlanky nábožné. Péče o lokalitu tak bude probíhat s ohledem na ekologické nároky tohoto významného teplomilného představitele naší fauny.

Stráň na přítoku Jersického rybníka

Prezentace

Pdf prezentace projektu