Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

100/32/22

Financování

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2021 - Podprogram A

Trvání

Cílové druhy

myšivka horská

Cílová oblast

celá ČR

Myšivka horská je jediným zástupcem čeledi tarbíkovitých v ČR. Je považována za pozůstatek fauny z doby ledové. Jde o vzácného savce, zvláště chráněný druh i evropsky významný druh. Přes svůj status chráněného zvířete v současnosti není realizován žádný základní monitoring populací, mapování výskytu, který by pomohl zhodnotit stav populací, rizika a možná řešení k podpoře tohoto druhu. Cílem projektu je proto realizovat mapování výskytu na lokální a národní úrovni a optimalizovat metody monitoringu.

Aktuality a výstupy

Myšky s proužkem na zádech

Tajemství myšivky horské