Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Financování

Milvus Group

Trvání

Kontaktní osoba

Lukáš Poledník

Cílové druhy

sysel obecný, tchoř stepní, tchoř skvrnitý

Cílová oblast

Dobrogea (Rumunsko)

Země

Rumunsko

Cíl projektu

Cílem monitoringu je ve spolupráci s rumunskou organizací Milvus group vytvořit vědecký návrh území Natura 2000 na základě terénních údajů o výskytu sysla obecného (Spermophilus citellus), tchoře stepního (Mustela eversmani) a tchoříka skvrnitého (Vormela peregusna) v stepních biotopech rumunské Dobrudže.

Biotopem těchto tří druhů jsou stepi, včetně kulturní stepi, lesostepi až polopouště. V druhé polovině 20. století patrně vlivem intenzifikace zemědělství jejich stavy poklesly. Pro skrytý způsob života tchoře i tchoříka je jen málo údajů o jejich výskytu. Většinou bývají pouze nalézány kadavery těchto druhu na silnicích.

Během jedné expedice jsme ve spolupráci s pracovníky Milvus Group intenzivně monitorovali vytipované území. Oblast Dobrogea představovala v minulosti vynikající biotop pro tyto druhy, nicméně v poslední době je známo jen několik důkazu přítomnosti druhu v oblasti, navíc cílený monitoring v oblasti doposud neproběhl. Cílem monitoringu je pokusit se pomocí nášlapných tunelů, fotopastí, pozorování, hledání pobytových znaků zjistit současný stav populace tchoříka a tchoře stepního ve vybraných lokalitách rumunské části Dobrudže. Na základě vyhodnocení těchto výsledků bude sestaven návrh území Natura 2000, se kterým bude dále pracovat rumunská organizace Milvus group.

Dobrudža je krajina stepí a pastvin