Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Registrační číslo

100305303

Financování

ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Trvání

Partneři

AG Naturschutzinstitut Region Dresden e.V. (vedoucí partner)

Alka Wlidlife o. p. s

Muzeum města Ústí nad Labem

Kontaktní osoba

Kateřina Poledníková

Cílové druhy

vydra říční

Cílová oblast

Krušné hory

Vydra říční je šelma, která se po desítkách let navrací do naší přírody. Vydry ke svému životu potřebují zdravý vodní ekosystém - čistou vodu, ryby v tocích, obojživelníky v tůních a vegetaci podél břehů, která jim zajistí klid. Vydry mají poměrně velké teritorium a díky tomu hodně putují krajinou. Pro fungování celé populace je také potřeba, aby jednotliví jedinci mohli se sousedy komunikovat, aby mladé zvířata mohly putovat a najít si nové teritorium. Proto je velmi potřeba, aby vhodné prostředí bylo propojeno a bez výrazných bariér, které by je svedly na silnici či do intravilánu měst. Jak jsou na tom vydry v Krušných horách a přilehlého podhůří? Jsou toky v Krušných horách pro vydry izolované či mohou vydry přecházet z Čech do Saska, z horských toků dolů na hlavní toky Ohři a Labe přes krajinu povrchových hnědouhelných dolů, kde z řek vznikly silně znečištěné kanály na odtok vody. Odkud se vydry do Krušných hor vrátily? Z jižních Čech či z přilehlého Saska? Jaké jsou zde rizikové faktory pro jejich další život? Je možné rizikové faktory a kritická místa upravit a vydrám zajistit lepší budoucnost? A kdo by to mohl udělat? Na tyto otázky bychom chtěli odpovědět v rámci projektu Lutra lutra.

Cíle projektu

  • Identifikace migračních koridorů mezi českými a saskými subpopulacemi vydry
  • Identifikace migračních překážek a rizikových míst
  • Vývoj, návrhy a modelová realizace opatření pro odstranění rizik
  • Vytvoření znalostní databáze pro vyhodnocení stavu populací
  • Posílení spolupráce aktérů z obou zemí
  • Osvěta, informovanost široké i odborné veřejnosti

Aktivity projektu

Monitoring

Realizován bude detailní monitoring výskytu vydry říční v cílovém území, jedná se o povodí přeshraničních řek Sapava (Zschopau) a její přítoky Polava a Přísečnice, Moldava (Freiberger Mulde) s přítoky a Divoká Bystřice (Wilde Weißeritz), horní povodí Flájského potoka s přítoky Černá, Svídnice, Načetínský potok a toky, odvádějící vodu z Krušných hor směrem do Ohře a Labe: Prunéřovský potok, Chumutovka, Bílina, Kundratický potok, Bouřlivec a Bystřice.

Hodnocení potenciálu prostředí

Předmětem výzkumu budou jednotlivé toky i vodní plochy, v jakém jsou stavu, jaký je jejich potenciál pro vydry a co zde vydry žerou.

Genetická studie

Pro zjištění genetického stavu populací, příbuzenství mezi subpopulacemi, propojení, budou analyzovány vzorky tkání vyder z potenciálně zdrojových populací (saských a jihočeských) a vzorky ze studijní oblasti.

Identifikace migračních koridorů a analýza rizikových míst

Na základě předběžných analýz bylo identifikováno celkem pět území, kde vydry mohou po souši překračovat povodí / hranice: region Vejprt, Hora Sv. Šebestiána, Hora Sv. Kateřiny, Český Jiřetín a Moldava. V těchto oblastech budou vyhledávány stopní dráhy vyder na sněhu za účelem zjištění přeshraničních migračních tras. Dále budou identifikovány také migrační trasy podél toků a zaznamenána všechna místa, která migraci vydry ztěžují – špatně konstruované mosty, propustky, nevhodně upravené toky v intravilánech atd..

Návrhy opatření pro ochranu vydry

Na základě zjištěných informací ohledně rizikových faktorů v oblasti budou navrženy opatření pro jejich odstranění či zmírnění. U rizikových míst na silnicích bude předložen návrh řešení, umožňující vydře bezpečný průchod.

Osvěta a práce s veřejností

Za účelem snížení konfliktu mezi ochranou vydry a hospodářskými škodami na rybách proběhne osvětová kampaň. Pro uživatele rybářských vod bude zpracována informační publikace. Dohledány a kontaktovány budou rybářské subjekty i další relevantní subjekty a instituce s cílem zajistit pro vydry dlouhodobě stabilní vhodné prostředí.

Aktuality

Mýval severní v Krušných horách

Sněhem za vydří DNA

Konference Lutra lutra

Začínáme výzkum vyder v Krušných horách a podkrušnohoří

V médiích

Proč je medvídek mýval v naší přírodě takový problém? (ekolist.cz, 29.3.2019)

Rozhovor s Václavem Beranem v Českém rozhlase (pořad Planetárium, 28.4.2018 18:10)

Vědci hledají cestu k Ohři pro německé vydry, aby se tu opět zabydlely (idnes.cz, 18.12.2017)

Galerie