Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Ester Ekrtová, Libor Ekrt, Fernando Mateos-González, Jan Matějů

Časopis

Thayensia

Rok vydání

Sysel obecný je druhem typickým pro otevřené, bezlesé prostředí. Jeho životní strategie je založena na vytváření kolonií, jejichž členové se vzájemně varují před predátory, které vizuálně kontrolují. Úspěch takovéto strategie ovšem vyžaduje otevřené a přehledné prostředí. V České republice však existují případy výskytu kolonií v prostředí s významným podílem stromů a keřů.

Předložená studie popisuje 10 jihomoravských populací sysla obecného, které se v takovém prostředí vyskytují (tab. I). U osmi populací je stručně popsán charakter prostředí a vývoj kolonií. V případě dvou populací v Hrušovanech u Brna a u Velkých Pavlovic jejich velikost a příznivý stav umožnily detailnější analýzu využívání prostředí. Ve všech případech se jedná o heterogenní zemědělské lokality, kde se střídají vinice, sady, záhumenky a drobná pole. Vývoj populací na jed�notlivých lokalitách výrazně fluktuuje a některé i zanikly. Na druhou stranu některé z nich existují izolovaně dlouhodobě (např. Hrušovany u Brna a Velké Pavlovice) a je tedy zřejmé, že tento typ prostředí poskytuje prostor pro životaschopné populace.

Na lokalitě Hrušovany u Brna bylo identifikováno 10 různých typů prostředí a velmi jemná krajinná mozaika ploch o průměrné velikosti 0,16 ha (medián 0,097 ha). Na lokalitě Velké Pavlovice bylo identifikováno 13 typů různého prostředí a také velmi jemná mozaika ploch o průměrné velikosti 0,44 ha (medián 0,196 ha). Na obou lokalitách bylo nejvíce nor syslů nalezeno v dobře udržovaných sadech a vinicích (celkem 73 % v Hrušovanech, 83 % v Pavlovicích). Nezanedbatelné množství nor bylo také nalezeno na oraných polích, která jsou ale v závislosti na typu polní plodiny využívána převážně krátkodobě.

Otevřít publikaci „Unusual habitat of European ground squirrel (Spermophillus citellus) populations in agricultural landscape (angličtina, PDF)