Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Berardino Cocchiararo, Lukáš Poledník, Berit Kunzelmann, Václav Beran, Carsten Nowak

Časopis

Bulletin Vydra

Rok vydání

Po rozsáhlém poklesu výskytu vyder říčních v minulém století, začaly vydry postupně znovuobsazovat svůj bývalý areál. Jedno z takových míst, kam se vydry navrátily, představuje také pohoří Krušné hory, nacházející se na německo-českém pomezí. Z tohoto území bylo proto sesbíráno 80 trusů a 14 vydřích tkání pro genetické analýzy. Z těchto vzorků bylo za pomoci 21 mikrosatelitních markerů identifikováno 41 různých jedinců. Srovnání genotypů těchto jedinců s referenčními daty získanými ze dvou potenciálně zdrojových populací v Sasku (Německo) a v jižních Čechách (Česká republika) ukázalo, že vydry v Krušných horách pocházejí převážně ze Saska. Nicméně také byl identifikován jeden jedinec z jižních Čech a šest jedinců vykazujících vysokou míru křížení s jedinci z jihočeské populace, což ukazuje také na genetický tok směřující i z jižních Čech do Krušných hor. Míra genetické diverzity krušnohorské populace nevykazuje žádné známky nízké genetické variability nebo inbreedingu, s hodnotami heterozygotnosti podobnými jako u saské a jihočeské populace, stejně tak jako i u dalších evropských populací.

Keywords: Lutra lutra, genetic wildlife monitoring, noninvasive genetic sampling, conservation biology

Otevřít publikaci „Genetická struktura populace vydry říční v Krušných horách (, PDF)