Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Václav Beran, Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Michal Porteš, Tomáš Růžička

Vydavatel

ALKA Wildlife, o.p.s.

Rok vydání

Cílem metodiky je připravit návod na realizaci základních managementových opatření, které je možné provádět na podporu stávající hnízdní populace lindušky úhorní (Anthus campestris) v povrchových lomech podkrušnohorských pánví. Vzhledem ke specifickým nárokům na prostředí (nízký porost, řídce zarostlé plochy) linduška úhorní zcela vymizela z celého území České republiky a jediné reprodukce schopné populace zůstaly zachovány na území povrchových hnědouhelných lomů Ústeckého kraje. Populace v České republice čítá maximálně 200 hnízdících párů a je zcela závislá na aktivní těžbě. Vzhledem k tlaku na zmenšování rozlohy hnědouhelných lomů a ukončování těžby v některých z nich, dochází k postupnému zmenšování ploch vhodných pro hnízdění tohoto druhu. Při dalším poklesu populace proto může rychle dojít k překročení minimálního počtu párů potřebných k zachování tohoto druhu na našem území a k jeho úplnému vymizení. Proto byla vytvořena metodika pro plánování efektivních podpůrných opatření pro tento druh. Návrhy opatření vycházejí z výsledků mnohaleté spolupráce s těžebními společnostmi a z detailní znalosti místní populace lindušky úhorní. Opatření jsou formulována tak, aby byla přímo využitelná v praxi hnědouhelných lomů a byla co možná nejekonomičtější a s co možná nejmenšími negativními dopady na ostatní druhy obývající tyto lomy. Lindušku úhorní můžeme do jisté míry považovat za tzv. deštníkový druh, jehož ochranářský management prospívá i jiným ohroženým druhům, např. rostlinám vázaným na iniciální sukcesní stadia nebo žahadlovým blanokřídlým.

Otevřít publikaci „Certifikovaná metodika pro plánování managementových opatření a vytváření vhodných biotopů pro lindušku úhorní v aktivních těžebních oblastech (, PDF)