Výzkum a ochrana volně žijících živočichů

Autoři

Václav Beran, Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Michal Porteš, Tomáš Růžička

Vydavatel

ALKA Wildlife, o.p.s.

Rok vydání

Cílem metodiky je připravit návod na realizaci základních managementových opatření, které je možné provádět na podporu stávající hnízdní populace bělořita šedého především v povrchových lomech podkrušnohorských pánví, ale i v menších těžebnách. Vzhledem ke specifickým nárokům na prostředí vymizel bělořit šedý v posledních čtyřiceti letech z většiny areálu svého rozšíření v České Republice a jeho početnost klesla pravděpodobně o více než 60 %. Jedná se o druh vázaný na otevřenou krajinu, na řídce zarostlé plochy s nízkým porostem. Bělořit je navíc limitován nedostatkem hnízdních příležitostí, neboť si hnízdo nestaví volně na zemi, ale v hromadách kamení, puklinách v zemi či dutinách vytvořených člověkem. V současné době hnízdí téměř výhradně v různých dobývacích prostorech a z běžné zemědělské krajiny plošně vymizel. Vzhledem k dramatickému poklesu hnízdní populace v ČR dnes většina párů bělořitů hnízdí v území povrchových hnědouhelných lomů Ústeckého a Karlovarského kraje. Populace v České republice čítá maximálně nižší stovky párů a je silně závislá na aktivní těžbě. Proto byla vytvořena metodika pro plánování efektivních podpůrných opatření pro tento druh. Návrhy opatření vychází z výsledků mnohaleté spolupráce s těžebními společnostmi a z detailní znalosti severočeské hnízdní populace bělořita šedého. Opatření jsou formulována tak, aby byla přímo využitelná v praxi hnědouhelných lomů, řada z navrhovaných opatření je ale použitelná i v malých těžebnách. Zároveň jsou navrhovaná opatření co možná nejekonomičtější a snaží se i o co možná nejmenší negativní dopady na ostatní druhy obývající těžební prostory.

Otevřít publikaci „Certifikovaná metodika pro plánování managementových opatření a vytváření vhodných biotopů pro bělořita šedého v aktivních těžebních oblastech (, PDF)