intranet
cz en

Projekt Lutra lutra

obrázek

Projekt: Lutra lutra

Trvání: 10/2017 – 9/2020

Partneři:
AG Naturschutzinstitut Region Dresden e.V. (vedoucí partner)
Alka Wlidlife o. p. s
Muzeum města Ústí nad Labem

Finanční zdroje: ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)


obrázek

Program: Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Oficiální stránky programu: http://www.sn-cz2020.eu

Kontaktní osoby: Kateřina Poledníková
e-mail: katerina.polednikova@alkawildlife.eu
mob.: +420 606 598 903


obrázek

autor: Jiří Bohdal

Vydra říční je šelma, která se po desítkách let navrací do naší přírody. Vydry ke svému životu potřebují zdravý vodní ekosystém - čistou vodu, ryby v tocích, obojživelníky v tůních a vegetaci podél břehů, která jim zajistí klid. Vydry mají poměrně velké teritorium a díky tomu hodně putují krajinou. Pro fungování celé populace je také potřeba, aby jednotliví jedinci mohli se sousedy komunikovat, aby mladé zvířata mohly putovat a najít si nové teritorium. Proto je velmi potřeba, aby vhodné prostředí bylo propojeno a bez výrazných bariér, které by je svedly na silnici či do intravilánu měst. Jak jsou na tom vydry v Krušných horách a přilehlého podhůří? Jsou toky v Krušných horách pro vydry izolované či mohou vydry přecházet z Čech do Saska, z horských toků dolů na hlavní toky Ohři a Labe přes krajinu povrchových hnědouhelných dolů, kde z řek vznikly silně znečištěné kanály na odtok vody. Odkud se vydry do Krušných hor vrátily? Z jižních Čech či z přilehlého Saska? Jaké jsou zde rizikové faktory pro jejich další život? Je možné rizikové faktory a kritická místa upravit a vydrám zajistit lepší budoucnost? A kdo by to mohl udělat? Na tyto otázky bychom chtěli odpovědět v rámci projektu Lutra lutra.


Cíle projektu:

- Identifikace migračních koridorů mezi českými a saskými subpopulacemi vydry
- Identifikace migračních překážek a rizikových míst
- Vývoj, návrhy a modelová realizace opatření pro odstranění rizik
- Vytvoření znalostní databáze pro vyhodnocení stavu populací
- Posílení spolupráce aktérů z obou zemí
- Osvěta, informovanost široké i odborné veřejnosti

Aktivity projektu

Monitoring
Realizován bude detailní monitoring výskytu vydry říční v cílovém území, jedná se o povodí přeshraničních řek Sapava (Zschopau) a její přítoky Polava a Přísečnice, Moldava (Freiberger Mulde) s přítoky a Divoká Bystřice (Wilde Weißeritz), horní povodí Flájského potoka s přítoky Černá, Svídnice, Načetínský potok a toky, odvádějící vodu z Krušných hor směrem do Ohře a Labe: Prunéřovský potok, Chumutovka, Bílina, Kundratický potok, Bouřlivec a Bystřice.

Hodnocení potenciálu prostředí
Předmětem výzkumu budou jednotlivé toky i vodní plochy, v jakém jsou stavu, jaký je jejich potenciál pro vydry a co zde vydry žerou.

Genetická studie
Pro zjištění genetického stavu populací, příbuzenství mezi subpopulacemi, propojení, budou analyzovány vzorky tkání vyder z potenciálně zdrojových populací (saských a jihočeských) a vzorky ze studijní oblasti.

Identifikace migračních koridorů a analýza rizikových míst
Na základě předběžných analýz bylo identifikováno celkem pět území, kde vydry mohou po souši překračovat povodí / hranice: region Vejprt, Hora Sv. Šebestiána, Hora Sv. Kateřiny, Český Jiřetín a Moldava. V těchto oblastech budou vyhledávány stopní dráhy vyder na sněhu za účelem zjištění přeshraničních migračních tras. Dále budou identifikovány také migrační trasy podél toků a zaznamenána všechna místa, která migraci vydry ztěžují – špatně konstruované mosty, propustky, nevhodně upravené toky v intravilánech atd..

Návrhy opatření pro ochranu vydry
Na základě zjištěných informací ohledně rizikových faktorů v oblasti budou navrženy opatření pro jejich odstranění či zmírnění. U rizikových míst na silnicích bude předložen návrh řešení, umožňující vydře bezpečný průchod.

Osvěta a práce s veřejností
Za účelem snížení konfliktu mezi ochranou vydry a hospodářskými škodami na rybách proběhne osvětová kampaň. Pro uživatele rybářských vod bude zpracována informační publikace. Dohledány a kontaktovány budou rybářské subjekty i další relevantní subjekty a instituce s cílem zajistit pro vydry dlouhodobě stabilní vhodné prostředí.

Aktuality:

O projektu Lutra lutra v Českém rozhlase

Konference Lutra lutra

Začínáme výzkum vyder v Krušných horách a podkrušnohoří

zpět